Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan detail-/tussenhandel

Van:
LRE Weegtechniek BV
Gevestigd en kantoorhoudende te 2181MG Hillegom aan de Satellietbaan 15G

Hierna te noemen: LRE

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LRE en een koper waarop LRE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LRE voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

1. Offertes van LRE zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is LRE niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiele koper voorkomende afwijkingen van LRE’s offerte c.q. orderbevestiging.

3. In offertes c.q. orderbevestigingen van LRE genoemde levertijden en andere voor door LRE te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiele koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

4. Door LRE opgegeven prijzen zijn, tenzij ander vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

6. LRE is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiele koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2. De door LRE geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven de koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.

3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

4. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd

1. Door LRE opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering dient de koper LRE derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en LRE een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. De door LRE opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is LRE bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is LRE er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden vermeld.

Artikel 8. Monster, modellen en voorbeelden

Indien door LRE een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9 Reparatie

Indien u losse componenten heeft aangeschaft dient u de klachten per onderdeel duidelijk te beschrijven. Een duidelijke klachtomschrijving is een beschrijving die ons naar de klacht leidt. Met andere woorden welke handelingen moeten we verrichten en/of wat voor software moeten wij installeren om u de klacht te constateren. Hoe duidelijker uw omschrijving des te sneller kunnen wij uw reparatie afhandelen;

Voor ongeassembleerde systemen dient u alleen de defecte onderdelen met klachtomschrijving aan te leveren. Vergeet u niet alle bijbehorende boekjes, kabels en software aan te leveren, dit in verband met het eventueel omruilen van een defect onderdeel met een ander model van hetzelfde type;

Voor geassembleerde systemen dient u het gehele systeem aan te leveren met klachtomschrijving;

Componenten dienen aangeleverd te worden in deugdelijke/originele verpakking compleet met documentatie, diskettes en eventuele overige materialen. Alle goederen dient u antistatisch te verpakken;

Reparaties die u verzendt dient u voldoende te hebben gefrankeerd. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd;

Ingeval van defecte software de originele handleidingen en diskettes bij leveren;

Weegschalen dienen aangeleverd te worden in originele of juiste verpakking met een duidelijke klachtomschrijving;

De garantie vervalt bij het verwijderen van serienummers en het aanpassen van de door ons geleverde producten;

Er zit geen garantie op de door ons geïnstalleerde software.

Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor verlies van gegevens welke tijdens reparatie of andere werkzaamheden zou kunnen voorkomen. Maak altijd zelf back-ups van belangrijke gegevens op uw harde schijf.
Wij doen dat niet voor u!

Levert u ten alle tijden het aankoopbewijs ( of kopie daarvan) aan. Zonder aankoopbewijs worden geen reparaties onder garantie aangenomen en zal er voor een dergelijke reparatie kosten in rekening worden gebracht.

Wanneer de door u geconstateerde klacht(en) ongegrond blijkt/blijken te zijn en bij een verstreken garantietermijn, brengen wij onderzoekskosten in rekening afhankelijk van het aantal onderdelen en tijd met een minimum van
€ 38,00 excl. BTW. Deze zijn exclusief eventuele verzendkosten. Dit geldt ook voor componenten/systemen zonder (duidelijke) klachtomschrijving. Alle reparaties die voldoen aan de voorgeschreven regels en dus onder desbetreffende de garantiebepalingen vallen zullen kosteloos worden gerepareerd.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen LRE en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan LRE omstandigheden ter kennis komen die de gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Indien LRE de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is LRE bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan LRE zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is LRE bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Garantie

LRE garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur.

De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, weersinvloeden op het weeginstrument.

2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.
LRE kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het overbelasten van een weegschaal of loadcell, montage van geleverde zaken, anders dan volgens de door LRE geleverde voorschriften dan wel montage handleiding.

5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent van dat product wordt gegeven.

6. De koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van LRE, van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door LRE geleverde zaken blijven het eigendom van LRE, totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met LRE gesloten koopovereenkomsten is nagekomen

2. Door LRE geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LRE dan wel aan en door haar aan te wijten derde om, in alle gevallen waarin LRE haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LRE zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht LRE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 13. Gebreken: klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

Of de juiste zaken zijn geleverd;

Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;

Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper dit binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan LRE te melden.

3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan LRE.

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan LRE worden geretourneerd.

Artikel 14. Prijs/Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk ander is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

– In Nederlandse valuta
– Exclusief BTW
– Op basis van door LRE gehanteerde minimum hoeveelheden
– Exclusief transportkosten
– Af fabriek

2. Indien LRE met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is LRE niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien LRE kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door LRE aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van LRE en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare factureren die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening bettrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Kredietbeperking

LRE is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 17. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het namen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd.

Over de eerste € 6.200,00 15%
Over het meerdere tot € 9.579,00 10%
Over het meerdere tot € 123.947,00 8%
Over het meerdere tot € 247.894,00 6%
Over het meerdere 3%

2. Indien LRE aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

LRE is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolgd van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.

2. LRE is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LRE of haar ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid van LRE is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van LRE in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en LRE aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van LRE beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. LRE aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door LRE van LRE’s producten, ten gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van koper zich bevindt. Ook voor LRE of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van koper, sluit LRE uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montagewerkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Koper verplicht zich vooraf LRE volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoering te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan LRE aanvaart koper uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van LRE ontstaat.

Artikel 19. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LRE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LRE niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van LRE inbegrepen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en ander verplichtingen van LRE opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LRE niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien LRE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van LRE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige transactie.